• Neuscorrectiespecialist neuzen header

KWALITEIT EN VEILIGHEID

Kwaliteit staat centraal bij Neuscorrectiespecialist.nl.

Er is een formeel kwaliteitssysteem, de kwaliteiten van artsen en medewerkers worden structureel getoetst en ontwikkeld en er vinden reguliere kwaliteitscontroles plaats.

Vanzelfsprekend voldoen alle behandelfaciliteiten aan de eisen die hiervoor door de overheid worden gesteld en houdt Neuscorrectiespecialist.nl zich op alle fronten aan de voor haar relevante wetgeving. Naast ons eigen kwaliteitssysteem en de toewijding van onze medewerkers zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie. Neuscorrectiespecialist.nl voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn.

Wij vinden het zeer belangrijk dat iedereen inzicht heeft in de kwaliteit van de zorg die wij bieden. Om die reden maken we onze kwaliteitsuitkomsten (resultaten, complicaties, cliëntgerichtheid en ervaring) openbaar. In onze Kwaliteitsrapportage Neuscorrectiespecialist neuscorrectie 2020 geven wij inzicht in de kwaliteit, behandeluitkomsten en patiënttevredenheid.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Deze wet verplicht klinieken om systematisch en structureel aandacht te hebben voor kwaliteit. Het beleid van een kliniek moet erop gericht zijn om verantwoorde zorg te leveren. Hieronder wordt verstaan dat de zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, patiëntgericht en afgestemd op reële behoeften. Iedere kliniek is verplicht om een kwaliteitssysteem te hanteren en jaarlijks een kwaliteitsjaarverslag uit te brengen.

Deze wet verplicht klinieken tevens een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bij de kliniek kan een klacht worden ingediend tegen een zorgaanbieder over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen. De kliniek behandelt de klacht op basis van het klachtenreglement. Het klachtenreglement van de Neuscorrectiespecialist vindt u hier.

Wet beroepen individuele gezondheidszorg (big)

Deze wet stelt regels aan de beroepsuitoefening en heeft als doelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Hiertoe zijn in de wet waarborgen opgenomen als titelbescherming, registratie, bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen en tuchtrecht. Bij Neuscorrectiespecialist.nl betekent dat, dat alleen big geregistreerde artsen die gecertificeerd zijn door de european academy of facial plastic and reconstructive surgery werkzaam zijn.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst

Deze wet regelt een aantal rechten en plichten van de cliënt en de arts. Het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. De arts is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten. Verder staan in deze wet onder andere beschreven het recht op inzage in het medisch dossier, de vereiste toestemming voor de behandeling en het recht op privacy en geheimhouding.

Wij zijn aangesloten bij:

The European Academy of Facial Plastic Surgery logo
KNO logo
Sir Charles Society logo
The European Academy of Facial Plastic Surgery logo
KNO logo
Sir Charles Society logo
The European Academy of Facial Plastic Surgery logo
KNO logo
Sir Charles Society logo